فن فیکشن This is War

قسمت بیست و نهم آپ شد

فن فیکشن ترجمه ای این جنگه | This is War

کاپل: هونهان، کایسو، چانبک، شیوچن
ژانر: سوپرنچرال، رمزالود، رمنس
نویسنده: BloopBlop
مترجم: Dophoria
روزهای آپ: دوبار در هفته

Continue reading