فن فیکشن The Letter

قسمت 20-1 آپ شد

فیکشن ترجمه ای نامه

نویسنده: Exobubz

مترجم: Loeydoodler

کاپل اصلی :چانبک

کاپل فرعی: هونهان, کایسو, تائوریس, سولی

ژانر: مدرسه ای, رمنس, انگست, اسمات

تعداد قسمت ها : 65 قسمت

روزهای آپ : نامشخص

لینک اصلی فیکشن: The Letter

Continue reading