فن فیکشن Sorry, Wrong Person

قسمت 8 آپ شد

– این فیکشن از این به بعد مرتب آپ میشه!

فن فیکشن ترجمه ای “ببخشید اشتباه گرفتم”

کاپل: چانبک
ژانر: رمنس، فلاف، انگست

نویسنده: ParkBacon
مترجمین:
قسمت 0 تا 4: Arona
قسمت 5 تا آخر: fireflys_owner

Continue reading