فن فیکشن (Boss date (7 days to fall in love

قسمت اول آپ شد

?❤️ فن فیکشن ترجمه ای قرار با رئیس : 7 روز برای عاشق شدن |(Boss date (7 days to fall in love ” ❤️?

?❤️ کاپل: چانبک❤️?

?❤️ ژانر: فلاف، انگست ❤️?
?❤️ نویسنده: mirkwood131 ❤️?
?❤️ مترجم: Bahar_ts ❤️?
?❤️ روزهای آپ: یک بار در هفته ❤️?

Continue reading