فن فیکشن Golden Wolf

قسمت بیست و یکم آپ شد

●▬▬ Golden Wolf ๑▬▬●

 گـــرگـــ طــلایے 

 ڪاپل هــا: بڪهــاטּ ٬ چانهــوטּ ٬ ڪایــشیــنگ

 نویــسنـده: Faeze_PiKasoo

 ژانر: گـــرگیــنه ٬ رمــنــس ٬ فـلافــ ٬ اسـمــاتــــ

Continue reading