فن فیکشن Darkness

قسمت سوم فصل دوم آپ شد

فن فیڪشن 🌷 تــــاریــــڪـــے 🌷

Name fic: ⓓⓐⓡⓚⓝⓔⓢⓢ

Gener: のrムო 🌿 Яσოムŋs 🌿 ムcイiσŋ 🌿 ρσℓɨce

couple/season1: Ԋuŋɦムŋ🌿 kムɨⓢσσ 🌿 cみムŋცⓐεk

Season 2: Kムɨⓢσσ 🌿 kЯisɦσ

writer: ℳムみイⓐც

Continue reading